Logo, Marka ve Belge Kullanımı

 • UYGULAMA:

Başvuru sahiplerine, belge-logo-marka kullanım ve web sitesinde yayınlanmış olan bu prosedürün şartlarını uygulayacağını taahhüt ettiği “SÖ.01 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalatılır. İdari ve Mali İşler Sorumlusu başvuru sırasında veya sınav öncesinde Değerlendirici tarafından adaya imzalatmasını sağlar. Güncel prosedür Kalite Yönetim Temsilcisi Tarafından web sayfasında yayınlatılır.

5.1 Belge Kullanım Şartları

 1. Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.
 2. Belgeyi kullandırma hakkı GESA Belgelendirme kuruluşuna aittir. GESA Belgelendirme tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, GESA Belgelendirme belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.
 3. Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili bilgi ve uyarıları GESA Belgelendirme web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek, gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.
 4. Belge sahibi, belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, GESA Belgelendirme tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları GESA Belgelendirme kuruluşuna sunmak zorundadır.
 5. Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda belge sahibi; GESA Belgelendirme belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle yükümlüdür.
 6. Belge sahibi, belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi GESA Belgelendirme kuruluşuna iade edecektir.
 7. Kişi, sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmak zorundadır.
 8. Kişi, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek, GESA Belgelendirme tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.
 9. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için GESA Belgelendirme tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini belge sahibi yerine getirecektir.
 10. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.
 11. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak GESA Belgelendirme kuruluşuna bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.
 12. GESA Belgelendirme tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.

5.2 Logo ve İşaret Kullanım Şartları

Tüm uygulamalar(görsel, basılı, reklam, afiş, belge) TÜRKAK ve MYK tarafından yayınlanan R.10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esasları gereğince kullanılacaktır ve tüm kullanımlarda hassasiyet gösterilecektir.

 1. GESA Belgelendirme logosunu belge sahibi, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunların dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz, kullanamaz.
 2. Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
 3. Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.
 4. Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır.
 5. Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir. 5 iş günü içerisinde GESA Belgelendirmeye teslim eder.
 6. Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde GESA Belgelendirme logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri GESA Belgelendirme tarafından gönderilir.
 7. Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.
 8. Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. GESA Belgelendirme logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar GESA Belgelendirme’den temin edilmelidir.
 9. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
 10. Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda GESA Belgelendirme bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

GESA Belgelendirme’ nin yükümlülükleri

 1. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili bilgi ve uyarıları GESA Belgelendirme’nin web sayfasında bildirmekle,
 2. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,
 3. Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla GESA Belgelendirme yükümlüdür.
 4. Adayların ve belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

GESA Belgelendirme’nin Mesleki Yeterlilik Belgesinde mevcut olan belgelendirme logosunun kullanımı ve temsil hakkı sadece GESA Belgelendirme ’ye aittir; MYK tarafından YB-0094 VE TÜRKAK tarafından AB-0162-P    kodlarıyla verilen özgün logoların tüm kullanım hakları da MYK ve TÜRKAK rehberlerinde belirtildiği şekilde muhafaza edilecektir.

Kullanıma ait kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. TÜRKAK markasının kullanımına ilişkin genel şartlar “R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” Rehberinde belirtildiği gibi kullanılmaktadır. Rehberde belirtilenin haricinde kullanılamaz.
 2. Mesleki Yeterlilik Kurumu markasının kullanımına ilişkin genel şartlar “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar” Rehberinde belirtildiği gibi kullanılmaktadır. Rehberde belirtilenin haricinde kullanılamaz.
 3. Logolar üçüncü kişileri yanıltacak şekilde kullanılamaz.
 4. Belgenin askıya alınmasında ve iptalinde belgeli kişi GESA Belgelendirme’nin logosu kullanamaz.
 5. Logo aslına uygun olarak aynen kullanılır.
 6. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin ve logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine, belgenin askıya alınması veya belgenin iptali durumunda izlenecek süreç Belgenin Verilmesi, Gözetimi Ve Yeniden Belgelendirme Prosedüründe belirtilmiştir.
 7. GESA Belgelendirme, belgelendirme sürecinin tamamlanması ile belgelendirilen kişiden . Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanma Sözleşmesi’ni kabul ettiğini garanti altına almak için imzalamasını talep eder.