Belgelendirme Süreci

Adayların talep ettikleri ulusal yeterlilik kapsamında belgenin verilebilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için;

  1. Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, ardından başvuru yapan kişinin “ADAY” statüsü kazanması,
  2. Adayın başvurduğu alan ile ilgili yeterliliklere ait  GESA Belgelendirme prosedürlerindeki şartları sağlamış olması gerekmektedir.
  3. Belge almaya hak kazandıktan sonra üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi
  4. Belge almaya hak kazandıktan sonra GESA Belgelendirme ile imzaladığı Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesinde bahsi geçen maddelere eksiksiz riayet etmesi ve Logo Kullanım hakkının sorumluluğu bilincinde olması,
  5. Belgenin Askıya alınması veya iptal edilmesi gibi süreçlerde belirtilen hususlara uyması ve amacı dışında kullanmaması,
  6. Son olarak www.gesabelgelendirme.com adresinde belgesi ile ilgili yayınlanan olası durumlar ve güncellemeler hakkında takipte bulunması,

Yeniden belgelendirme sürecine kadar belge kullanımı, hem kişinin kendisi hem de belgenin gerçek amacını yerine getirmesi için gereklidir.

SINAV ÖNCESİ HAZIRLIK

Sınavlar yapılacağı alana göre önceden hazırlanması gerekmektedir. Gezici Sınav Birimi olarak yapılan sınavlarda 2 durum söz konusudur.

1. Tek Nokta Başvurusunda bulunan 3. kişiler sınavın yapılacağı alanı hazırlar, kendilerine gönderilmiş olan malzeme listesinde bulunan malzemelerin teminini yaparlar ve fotoğraflarını GESA  Belgelendirme ile paylaşırlar. Gönderilen resimler sınav alanları ve malzeme açısından yeterli bulunursa Sınav ekibi sınavdan önce hazır bulunarak son kontrolleri gerçekleştirir ve sınav  sürecine geçilir.

2. GESA Belgelendirme sınav alanlarından sorumlu personelini 3 gün öncesinden sınavın yapılacağı alana gönderir ve sınav yeri, malzeme vb. ayarlamaların uygun olarak yapılmasını sağlar.

Tüm bu uygulamalar öncesinde 3. kişi veya kurum-kuruluşla “Sınav Alanı Kullanma Sözleşmesi” imzalanır.

SINAV SÜRECİ

Adayların mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu olan yeterlilik birimlerinin teorik, performans ve/veya mülakat sınavlarının tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Başarılı olma koşulları ilgili ulusal yeterliliklerde yer almaktadır. Teorik sınavlar çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve Doğru Yanlış sorularından oluşan kitapçıklar ile sınıf veya benzeri sınav alanlarında, uygulamalı sınavlar senaryo uygulaması ile atölye, sınav merkezleri veya şantiyelerde yapılmaktadır. Ayrıca GESA Belgelendirme bünyesinde bulunan Ahşap Kalıpçı ve Betonarme Demircisi Ulusal Yeterliliklerinde sözlü sınav da yer almaktadır. Ulusal Yeterlilikler

SINAV SONRASI

Sınav sonuçları GESA belgelendirme web sitesinde ilan edilir. Adaylar, belgeleri ile ilgili tüm güncel bilgilere web sitemiz üzerinden ulaşabilirler. Ayrıca isteyen adaylar MYK Portalı üzerinden de Belge sorgulaması yapabilirler.  Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, MYK Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden basıldıktan sonra, GESA Belgelendirme Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanarak adaylara daha önceden talep ettikleri yolla iletilir.

Belgesini almaya gelen adaylar ile başvuru esnasında imzalanmış olan Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanma Sözleşmesi karşılıklı imzaları tamamlanarak belge sahibine verilir veya belgesi ile birlikte gönderilir.

SINAV HAKLARI

Sınava giren adayların;

  1. Teşvikten yararlanan adayların 3 sınav hakkı vardır. 3 sınav sonucunda da başarısız olan adaylar için yeniden başvuru süreci işletilir.
  2. Teşvikten yararlanmayan adayların 2 sınav hakkı vardır. 2 sınav sonucunda da başarısız olan adaylar için yeniden başvuru süreci işletilir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KULLANIM SÜRESİ

Söz konusu belgeler, Ulusal Yeterliliklerde yer alan süreler dâhilinde geçerlidir ve GESA Belgelendirme bünyesindeki mesleklerde, MYK tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklerde herhangi bir revizyon ile aksi belirtilmedikçe 5 yıl süre ile kullanımı devam etmektedir.

BELGENİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ VEYA DARALTILMASI

Kapsam genişletilmesi adayın herhangi bir Ulusal Yeterliliğin seçmeli birimlerine başvurması veya ilgili Ulusal Yeterlilikte Revizyon yapılması ile başlatılır. Seçmeli birimlere başvuru yapan adaylar zorunlu birimlerden geçmiş olmak zorundadır. Başvuru yapan aday yeniden Personel Belgelendirme Başvuru ve Adaylık Formunu doldurarak imzalar ve devamında belgelendirme süreci aynı şekilde devam eder. GESA Belgelendirme öncelikle adayın zorunlu birimleri kapsayan belgesini eşdeğer bir kuruluştan alıp almadığını incelemek için Eş Değerlik Kontrol Formunu kullanarak takibini yapar. Adaydan talep ettiği seçmeli birimin ücreti haricinde başka ek bir ücret talep edilmez, başvuru sonucunda ilgili yeterlilikten teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Başvurduğu bölümden sınavlarda başarılı olması durumunda belgesinin kapsamı genişletilmiş olur ve talep ettiği yolla kendisine iletilir. Eğer başarısız olursa belge kapsamı aynı kalır. Akabinde yapılan sınavdan başarısız olması durumunda belgenin kapsamı yeni revizyonlarla eşdeğer olmadığı için daraltılır ve istediği taktirde kapsam genişletmek için yeniden sınava girebilir.

YENİDEN BELGELENDİRME

Yeniden belgelendirme işlemleri ilgili Ulusal Yeterliliklerde tarif edilmiştir.

Belge yenileme talebinde bulunacak kişi belgenin geçerlilik süresi beş yıl olduğundan(GESA Belgelendirme kapsamındaki Ulusal Yeterliliklerde) belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay öncesinden başlayarak başvuru yapabilir. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Kanıt ile belge yenileme hakkı kazanan kişiler teşvik kanunundan yararlanamaz. Kişi eğer sınav ile belge yenileme sürecinden geçecekse daha önce teşvikten yararlanmamış ise teşvikten yararlanabilir. Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir.

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

12UY0054-3/01 Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

12UY0055-3/01 Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

11UY0012-3/03 Betonarme Demircisi (Seviye 3)

12UY0049-3/00 Betoncu (Seviye 3)

12UY0048-3/01 Duvarcı (Seviye 3)

12UY0057-3/01 Isı Yalıtımcısı (Seviye 3)

11UY0023-3/02 İnşaat Boyacısı (Seviye 3)

12UY0056-3/01 İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3)

12UY0051-3/01 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

11UY0024-3/02 Sıvacı (Seviye 3)

11UY0025-3/02 Tünel Kalıpçı (Seviye 3)

16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi (Seviye 2)

Ulusal Yeterlilikleri için;

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, port folyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI, SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ VE BELGENİN GERİYE ALINMASI

Belgelendirilmiş kişi belgesinin kullanımına dair sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da belgelendirme şartlarında değişiklik olması durumunda Karar Alıcı’nın kararına göre belgesi Belgelendirme Müdürünün onayı ile askıya alınabilir veya feshedilebilir ve belge iptal edilebilir. MYK Portalı üzerinden MYK’ ya bilgi verilir. Belgelendirilmiş kişi belge durumu ile ilgili durumları web sitesinde bulunan sınav sonuçları kısmından öğrenebilir. GESA Belgelendirme, aldığı kararları  www.gesabelgelendirme.com web sitesinde gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir

Belgenin Askıya Alınması

Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir;

– Logo/marka kullanımının TL.01. Marka ve Logo Kullanım Talimatına uygun olmadığının tespit edilmesi,

– Belgelendirilmiş kişinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

– Belge şartlarında bir değişiklik olduğunda belgeli kişilere belirlenen geçiş sürelerinde belge askıya alınır ve durum MYK Portalı üzerinden MYK’ ya bildirilir.

Belge sahibi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden (mail ya da yazı ile) itibaren belge ve logo kullanımını durdurur. 2 ay süre içerisinde gerekli onay işlemleri yapılmaz ise belge iptal edilir. Belgenin askıya alınma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Personel Belgelendirme Karar Alıcı kararı ve Belgelendirme Müdürünün onayı ile belge askıdan kaldırılır. Belge iptal edildiğinde, Belge sahibi, belge ve eklerini en geç 15 (on beş) gün içerisinde GESA’ ye iade eder. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise kanuni işlem başlatılır.

Belge sahibi, belgesini, ekini veya sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile GESA’ ye bildirmesi istenir. MYK, portal üzerinden bilgilendirilir.

GESA Belgelendirme belgeyi askıya alma süresince, belge sahibi belgeye ait haklardan faydalanamaz ve  belgenin askıya alınmasına dair kararları  www.gesabelgelendirme.com web sitesinde gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir.

Sözleşmenin Feshedilmesi ve Belgenin Geriye Alınması

Sözleşmenin feshinin ve belgenin geri alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir;

– Kişinin Belgesini kapsamında belirtilenden farklı alanlarda kullanması,

– Belge sahibinden farklı bir kişi tarafından kullanılması,

– Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,

– Kişinin bu prosedür hükümlerine aykırı hareket etmesi,

– Kişinin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması,

Kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren belge ve logonun kullanımını durdurur. Kişi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü belgeyi kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15(on beş)  gün içerisinde GESA’ ya iade eder.

Sözleşmesi fesih edilen kişi yeniden başvurduğunda ilk başvuru uygulaması yapılır.

 Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi Durumunda Belgelendirilmiş Kişiler İçin Uygulama

GESA Belgelendirme ulusal yeterlilikte güncelleme olması durumunda mevcut yeterlilik için yeniden akreditasyon çalışmalarına başlar ve bu kapsamda 15 ay içesinde Türkak akreditasyonunu alıp MYK tarafından yeniden yetkilendirilmelidir. Güncelleme yapılmadığı takdirde ilgili ulusal yeterlilikte yetki kaldırılacaktır. Yetki alımından sonra ilgili yeterlilikte yeniden belgelendirme faaliyeti başlar. Mevcut ulusal yeterlilikte güncelleme olması durumunda belgelendirilmiş kişilerin belgeleri belge  geçerlilik süresine kadar devam edecektir.  Yürürlükten kaldırılan yeterliliğe göre belgelendirilmiş kişi belge geçerlilik süresi sonunu beklemeden güncel ulusal yeterliliğe uygun olarak belge talebinde bulunabilir. İlgili ulusal yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olması durumunda ; kişiler güncel ulusal yeterliliğe göre yeniden değerlendirilir ve başarılı olanlara güncel yeterlilikte belge verilir. İlgili ulusal yeterlilik ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olmaması durumunda; belge sahibinin talebi üzerine güncel ulusal yeterliliğe uygun şekilde kişinin belgesi düzenlenir. Güncellenmiş ulusal yeterliliklere göre yürütülecek belge yenileme faaliyetlerine yönelik iş ve işlemler, geçerlilik süresi dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenilenmesi faaliyetlerine göre gerçekleştirilir.

Comments are closed

Bu site hakkında

Burası kendinizi ya da sitenizi tanıtmak, ya da emeği geçenlerden bahsetmek için iyi bir yer olabilir.